قبل از سرمايه‌گذاري روي توليد بايد بازار هدفمان را مشخص كنيم

حميدرضا احمديان مدير كل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه‌گذاري وزارت ارتباطات اظهار داشت ما قبل از سرمايه‌گذاري روي توان توليد داخلي بايد بازار هدف خود را مشخص كنيم و بايد برنامه ويژه و مشخص براي بازار هدفمان داشته باشيم. حميدرضا احمديان مديركل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه‌گذاري وزارت ارتباطات در پاسخ به سوال روابط عمومي فدراسيون فناوري اطلاعات اتاق بازرگاني در خصوص برنامه‌هاي موجود براي سرمايه‌گذاري روي توان توليد داخل و توان صادراتي كشور در حوزه فناوري اطلاعات اظهار داشت: ما قبل از سرمايه‌گذاري روي توان توليد داخلي بايد بازار هدف خود را مشخص كنيم و برنامه ويژه براي آن داشته باشيم. البته يك بخشي از بازار هدف ما داخلي بوده و بخش ديگر مربوط به توان صادراتي ما است. موضوع ديگري كه بايد به آن توجه كرد اما خود فناوري است، وقتي ما در صنعت بحث ايجاد توان حداكثري توليد داخل را مطرح مي‌كنيم بايد مشخص كنيم كه در چه دسته‌هايي مي‌تواينم كار كنيم و در چه زمينه‌هايي دانش و تكنولوژي روز را داشته و مي‌توانيم نوآورانه كار كنيم.
وي افزود: يكسري مشكلات مرسوم در زمينه توليد نيز وجود دارد كه مساله ماليات، بيمه و مسايل مرتبط با حوزه گمرك از جمله آنها هستند. درواقع ما مجموعه‌اي از مشكلات را در عرصه توليد داخل داريم كه نياز به مجموعه‌اي از برنامه‌ريزي‌ها دارد. آنچه كه به نظر من بايد روي آن وقت بگذاريم مربوط به اصلاح قوانين در حوزه اقدامات دولتي است و نيز بازنگري تعرفه‌هاي مالياتي، تعرفه‌هاي بيمه‌اي و مشوق‌هاي مالياتي و امثال آنها هم بايد مد نظر قرار گيرد.
مدير كل دفتر نوآوري و حمايت از سرمايه‌گذاري وزارت ارتباطات ادامه داد: از سوي ديگر برنامه‌ريزي و حمايت از سمت بخش خصوصي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد؛ يعني ما در كشور بايد يك برنامه چند ساله براي فناوري باتوجه به كشش و رغبت بازار داشته باشيم تا بتوانيم بخش خصوصي را ترغيب و هدايت كنيم. به عنوان مثال اگر صنعت اينترنت چيزها صنعت جدي و آتي كشورمان است اين صنعت را بايد به خوبي معرفي و ارايه كنيم تا بخش خصوصي رغبت بيشتري براي حضور در آن داشته باشد. آنچه كه ما در يك كلام براي بحث حداكثر توان توليد داخل بايد دنبال كنيم تنظيم و اجراي مجموعه برنامه‌هاي بخشي و ايجاد يك اكوسيستم براي توليد داخلي كشور است.
احمديان در خصوص اين كه در چه بخشي از صنعت فناوري اطلاعات ظرفيت شاخصي وجود دارد كه بتوان دنبال كرد اظهار داشت: باتوجه به اين كه ما برنامه راهبردي و برنامه توسعه اقتصاد ديجيتالمان مشخص نيست اظهار نظر در اين خصوص مشكل است؛ مثلا اين كه فكر كنيم در دنيا چون بحث پزدازش ابري مطرح است بخواهيم اين موضوع را دنبال كنيم ممكن است يك سال ديگر اين فناوري تغيير كند و ما با وجود هزينه با تغييرات مواجه شويم. البته يك حداقل‌هايي مشخص است براي مثال ما مي‌دانيم كه صنعت اينترنت چيزها مبتني بر عصر صنعت چهارم دارد جاي خود را پيدا مي‌كند و بازار آن هم در كشور فراهم است. به نظر من قبل از اين كه بگوييم در كدام صنعت ظرفيت وجود دارد بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم كه هر حرف و كلامي مي‌تواند موجب انباشتگي صنعت شود چراكه مثلا اگر بگوييم كه در حوزه كلان‌داده‌ها ظرفيت وجود دارد تمام شركت‌ها به اين سمت رفته و بازار ناآرام مي‌شود. لذا مي‌بايست اظهارات و عملكردمان هدفمند باشد. نظر من اين است كه مي‌بايست در بحث آينده فناوري تعامل بهتري بين بخش دولتي و خصوصي شكل بگيرد و براي هر صنعت يك “كاغذ سفيد ملي” وجود داشته باشد كه مهمترين برنامه‌هاي آن صنعت را طرح كند. با ان روش بخش خصوصي متناسب با برنامه موجود خودش را آماده كرده و تطبيق مي‌دهد؛ لذا به نظرم اگر چنين اتفاقي بيفتد حرفه‌اي عمل شده است.

 

منبع: آی سی تی پک